ZPĚT

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Patrik Tomáštík

místem podnikání Cihelny 220, 768 05 Koryčany
IČ: 72488573

tel.: +420 774 192 249

e-mail: info@vinotomastik.cz

(dále jen “Zprostředkovatel“)

 

zastupující vinařství uvedené zde  (dále jen „Prodávající“)

 

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

1.1 Tyto Obchodní podmínky platí pro internetový objednávkový systém www.vinotomastik.cz a dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího, které vznikají v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a jednotlivým Prodávajícím, u něhož kupující učiní závaznou objednávku (pozn. Zprostředkovatel umožňuje kupujícímu pouze uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím, kterého zastupuje, práva a povinnosti z kupní smlouvy vznikají přímo mezi kupujícím a Prodávajícím, ale řídí se níže uvedenými pravidly). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vstoupit do internetového objednávkového systému www.vinotomastik.cz a učinit v něm objednávku je dovoleno pouze osobám starším 18 let.

 

1.2 Je-li kupujícím spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

 

1.3 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanský zákoník nepoužijí).

 

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a zároveň souhlasí s reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek.

 

1.5 Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.6 Prodávající archivuje uzavřenou kupní smlouvu pouze za účelem jejího plnění a zpřístupňuje ji prodávajícímu, u kterého kupující učinil objednávku.

 

 

 1. Vymezení pojmů

 

2.1 Spotřebitel je kupující, který uzavírá smlouvu s podnikatelem, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého podnikání.

 

2.2 Subjekt jiný než spotřebitel je kupující, který je podnikatel a který nakupuje výrobky nebo využívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 občanského zákoníku.

 

2.3 Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

2.4 Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

 

2.5 Kupní smlouva vzniká na základě potvrzení objednávky zaslané Prodávajícím nebo Zprostředkovatelem kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty.

 

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

 

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a případné dopravné.

 

3.2 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností konkrétního Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude Kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Pokud si Kupující objedná prostřednictvím internetového objednávkového systému www.vinotomastik.cz zboží od více Prodávajících (vinařů), zboží mu bude dodáno každým z Prodávajících samostatně.

 

3.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

 

3.4 Při převzetí zboží od přepravní služby si kupující vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

 

 

 1. Platební podmínky

 

4.1 Kupující může uhradit kupní cenu zboží:

 1. a) v hotovosti při převzetí zboží od Prodávajícího
 2. b) v hotovosti při převzetí zboží od pracovníka přepravní služby, pokud je zboží odesláno na dobírku
 3. c) platební kartou
 4. d) bankovním převodem

 

4.2 Případné dopravné u zásilek dodávaných přepravní službou je uvedeno vždy v rekapitulaci objednávky.

 

4.3 Na základě volby kupujícího Prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít. Při vyzvednutí je Kupující povinen prokázat svou totožnost na vyžádání dokladem s fotografií.

 

4.4 Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Zákazník obdrží účtenku v elektronické podobě a nákupem v e-shopu s tím souhlasí.

 

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. a) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. b) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 3. c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 4. d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,
 5. e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. f) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. g) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 8. h) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

5.3 Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím pošty na adresu Prodávajícího uvedenou na faktuře. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

 

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

5.5 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený Prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 

 1. Práva z vadného plnění (reklamační řád)

 

6.1 Prodávající odpovídá za to, že odeslané zboží při převzetí nemá vady. Faktura slouží jako záruční list.

 

6.2  Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací prováděnou kupujícím, nebo nevhodným skladováním zboží (pro uchování kvalitativních vlastností vína je nutné jej skladovat ve vinném sklepě nebo k tomu určené chlazené lednici na víno, domácí „vinotéce“ při doporučených teplotách a suchu a temnu).

 

6.5 Vadou zboží není přirozená sedimentace u starších ročníků vín.

 

6.6 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

 

6.7 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí.

 

6.8 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím– spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

 

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

7.1 Kupující na základě těchto obchodních podmínek svou objednávkou u Prodávajícího poskytuje Prodávajícímu a Zprostředkovateli své osobní údaje nutné k uzavření a plnění kupní smlouvy, tj. jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, příp. další. Zprostředkovatel a Prodávající se zavazují takto kupujícím poskytnuté osobní údaje nevyužívat k žádným jiným účelům.

 

7.2 Kupující nebo jiný návštěvník webových stránek www.vinotomastik.cz může Zprostředkovateli poskytnout osobní údaje za účelem zařazení do marketingové databáze Zprostředkovatele, přičemž v takovém případě udělí Zprostředkovateli výslovný souhlas se Zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

8.1 Vyřizování dalších požadavků kupujících zajišťuje Zprostředkovatel prostřednictvím elektronické adresy info@vinotomastik.cz

 

8.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona.

 

8.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Zprostředkovatele v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

 

8.4 V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  15. 2. 2018

 

Nevíte si rady? Zanechte mi zprávu a já se Vám brzy ozvu.  Jsem tu pro vás

  Můžete využít email či telefon výše. Popřípadě mi můžete zanechat zprávu.